อย. ร่วมกับสภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรคผ่านทางเน็ต

13 May 2019 /

           อย. ร่วมกับสภากาชาดไทยเพิ่มช่องทางการรับแจ้งครอบครองกัญชาของผู้ป่วยที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัว โดยสภากาชาดไทย ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13-21 พ.ค. 62 เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบแล้ว จะส่งข้อมูลมายัง อย. จากนั้นให้ผู้ป่วยมาติดต่อที่ อย เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและพิจารณารับแจ้งการครอบครองตามกฎหมายต่อไป

           นพ. ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า  เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ในวันที่  21 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาแจ้งครอบครองฯ ได้ทันเวลาที่กำหนด ในวันนี้  (13 พฤษภาคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งการครอบครองกัญชาของผู้ป่วยที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัว โดยสภากาชาดไทย ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนของผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรคผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยจะเริ่มเปิดบริการในระหว่างวันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2562 เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สภากาชาดไทยจะส่งข้อมูลมายัง อย. จากนั้นให้ผู้ป่วยมาติดต่อที่ อย. และยื่นแบบแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน เอกสารแจ้งการมีกัญชา เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ และนำกัญชาที่ใช้ในการรักษาไปด้วย หากมีปริมาณมาก สามารถใช้รูปถ่ายได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและพิจารณารับแจ้งการครอบครองตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ปริมาณของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัว ต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรค โดยพิจารณาจากหลักฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ และปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ที่ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ หรือจนกว่าจะได้รับการรักษา และได้รับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่สั่งจ่ายจากหน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถครอบครองยากัญชานั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับการจัดบริการในสถานพยาบาลแล้ว

          เลขาธิการฯ  กล่าวในตอนท้ายว่า การลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการแจ้งครอบครองกัญชาให้สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้รีบดำเนินการโดยเร็ว ซึ่งจำนวนการแจ้งครอบครองทั้งหมดจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการใช้กัญชาทางการแพทย์


บทความที่เกี่ยวข้อง