อย. ชวนสื่อร่วมตรวจสอบยาเสพติดก่อนนำไปเผา กว่า 40 ตัน มูลค่ากว่า 43,445 ล้านบาท

7 Apr 2021 /

           อย. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมตรวจสอบยาเสพติดให้โทษของกลาง น้ำหนักรวมกว่า 40 ตัน มูลค่ากว่า 43,445 ล้านบาท  ณ คลังยาเสพติดให้โทษของกลาง อาคาร 6 ชั้น 1 ตึก อย. อย่างโปร่งใส ก่อนนำไปเผาทำลายครั้งที่ 51 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรม  บางปู จ. สมุทรปราการ  ซึ่งในการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) ในการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 °C พร้อมทั้งระบบบำบัดมลพิษ 6 ขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานสากล US EPA ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย

            นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับมอบหมายตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางให้เป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง ในระหว่างการพิจารณาคดีไว้ ณ คลังยาเสพติดให้โทษของกลาง จนกว่าศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางจึงจะสามารถทำลายได้ ในปี 2564 นี้ มียาเสพติดที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลาง จำนวนรวมกว่า 40,598 กิโลกรัม จาก 168 คดี มูลค่ารวมกว่า 43,445 ล้านบาท โดยมี
เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ที่มีน้ำหนักมากสุดกว่า 27,777 กิโลกรัม รองลงมา คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักกว่า 12,199กิโลกรัม และเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 170 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมียาเสพติดอื่นๆ น้ำหนักรวมกว่า 449 กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปเผาทำลายในวันที่ 20 เมษายน 2564

             เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ก่อนที่จะนำยาเสพติดให้โทษของกลางไปเผาทำลาย ในวันนี้ (7 เมษายน 2564) คณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะต้องตรวจสอบยาเสพติดให้โทษของกลาง เพื่อให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะ และประเภทของยาเสพติด พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติดจริง หลังจากนั้นจะห่อหุ้มยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านการตรวจสอบแล้วบรรจุลงหีบห่อ ติดหมายเลข จากนั้นคณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุก หีบห่อ และเก็บไว้ในคลังยาเสพติด โดยติดเทปกระดาษที่ลงลายมือชื่อของคณะทำงานตรวจรับฯ กำกับไว้ที่ประตู เมื่อเสร็จแล้วคณะกรรมการเก็บรักษารหัสและกุญแจคลังยาเสพติดให้โทษของกลางจะมอบให้ประธานคณะทำงานตรวจรับฯ พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เป็นผู้ถือกุญแจเอาไว้ และในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น.ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ จะเป็นผู้เปิดประตูคลังด้วยการตัดเทปกระดาษที่ปิดไว้ออกเพื่อนำยาเสพติดให้โทษของกลางที่ตรวจรับไว้แล้วส่งมอบให้คณะทำงานขนย้ายยาเสพติดให้โทษของกลางที่มี พ.ต.อ. พัฒนศักดิ์    บุบผาสุวรรณ รองผู้บังคับการปราบปราม กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง และนำยาเสพติดไปเผาทำลาย บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป