ค้นหาพบ 401 รายการ

เลือกหมวดหมู่

ทั้งหมด (401) วิดีโอ (401)

สารคดีโทรทัศน์ ตอน เครื่องหมาย “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อผู้รักสุขภาพ

06/10/2560

สารคดีโทรทัศน์ ตอน เครื่องหมาย “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อผู้รักสุขภาพ

วิดีโอ

Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย. 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์

14/09/2560

Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย. 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์

วิดีโอ

สปอตโทรทัศน์ ชุด พร้อม - เพิ่ม - เพื่อ

13/09/2560

อย. 4.0 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามคำสั่งมาตรา 44 โดยในขณะนี้ อย. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สปอตดังกล่าวผ่านทางสื่อโทรทัศน์สามารถติดตามชมกันได้แ

วิดีโอ

โครงการฉันดีมีสุข บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเหมาะสมพระสงฆ์สุขภาพดี ไกลโรค NCDs

24/04/2560

วีดิทัศน์พระสงฆ์ ไกลโรค โครงการฉันดีมีสุข บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเหมาะสมพระสงฆ์สุขภาพดี ไกลโรค NCDs

วิดีโอ

สารคดีชุด ตั้งสติก่อนใช้ ห่างไกลอันตราย ตอนที่ 4 สวยอย่างปลอดภัย

18/04/2560

สารคดีชุด ตั้งสติก่อนใช้ ห่างไกลอันตราย ตอนที่ 4 สวยอย่างปลอดภัย

วิดีโอ

สารคดีชุด ตั้งสติก่อนใช้ ห่างไกลอันตราย ตอนที่ 3 สเตียรอยด์ อันตรายใกล้ตัว

18/04/2560

สารคดีชุด ตั้งสติก่อนใช้ ห่างไกลอันตราย ตอนที่ 3 สเตียรอยด์ อันตรายใกล้ตัว

วิดีโอ

สารคดีชุด ตั้งสติก่อนใช้ ห่างไกลอันตราย ตอนที่ 2 กินอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs

18/04/2560

สารคดีชุด ตั้งสติก่อนใช้ ห่างไกลอันตราย ตอนที่ 2 กินอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs

วิดีโอ

สารคดีชุด ตั้งสติก่อนใช้ ห่างไกลอันตราย ตอนที่ 1 ยาปฏิชีวนะ ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน

18/04/2560

สารคดีชุด ตั้งสติก่อนใช้ ห่างไกลอันตราย ตอนที่ 1 ยาปฏิชีวนะ ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน

วิดีโอ

“อย. เตือนภัย สินค้าอันตราย 5 จําพวก บวก 1

16/02/2560

ผูบริโภคคงปฏิเสธไมไดวา การโฆษณาทางสื่ออินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ เลือกบริโภค เพราะการ โฆษณาสามารถแทรกซึมเขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ดวยเหตุที่สื่ออินเทอรเน็ต

วิดีโอ

สารคดีสั้น เรื่อง เมื่อสุขภาพเสียไป Version 4 นาที

14/11/2559

ผู้ที่เกิดโรคในวันนี้ เมื่อครั้งยังเด็ก...มักมองโรคภัยเป็นเรื่องไกลตัว ไม่สนใจ ไม่ระวัง กินตามชอบใจ เมื่อเติบใหญ่ความทรมานจากโรคภัยเริ่มปรากฏ ฉะนั้น...ระวังใส่ใจ ลดการกินหวาน มัน เ

วิดีโอ