ตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ - oryor.com 

Service

วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 19.49 น.

ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ท่านสามารถค้นหาเลขที่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

* กรุณากรอกข้อมูลให้ตรงตามข้อมูลบนฉลาก ทั้งตัวอักษร สัญลักษณ์ และตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค

ไม่พบเลขผลิตภัฑณ์ที่่ค้นหา
ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ตัวอย่าง
10-1-53-99999 หรือ 10-1-5399999999

สามารถสังเกตได้จากฉลากเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง

ไม่พบเลขผลิตภัฑณ์ที่่ค้นหา
ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตัวอย่าง
10-3-99999-1-9999

สามารถสังเกตได้จากฉลากเลขที่จดแจ้งบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร

ไม่พบเลขผลิตภัฑณ์ที่่ค้นหา
ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

ตัวอย่าง
วอส.99/2550
99/2550

สามารถค้นหาได้เฉพาะผลิตภัฑณ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนเท่านั้น

ไม่พบเลขผลิตภัฑณ์ที่่ค้นหา
ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์ยา

ตัวอย่าง
1A 234/5678

ท่านสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ยา โดยเลขที่ที่ปรากฏบนฉลาก

ไม่พบเลขผลิตภัฑณ์ที่่ค้นหา
ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ตัวอย่าง
ผ. 234/5678
น. 234/5678

ท่านสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ จากเลขที่ใบอนุญาติ

ไม่พบเลขผลิตภัฑณ์ที่่ค้นหา