สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Library

ปีที่ 22 ฉบับที่ 3/255ึ8 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2558

วันที่สร้าง : 10-03-2017

เรื่องจากปก : แบคทีเรียดื้อยา : อดีตและปัจจุบัน  หน้าที่ 4 

พัฒนาการขอกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลวัคซีนในประเทศไทย หน้าที่ 7 

หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หน้าที่ 10

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2558  หน้าที่ 12