สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Library

รายงานผลการสำรวจ ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย. น้อย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วันที่สร้าง : 01-12-2015

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การสารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มุ่งสารวจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1) เพื่อสารวจข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่เป็นสมาชิก อย.น้อย และนักเรียน
แกนนา อย.น้อย โดยเปรียบเทียบความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ในประเด็นความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกซื้อและการบริโภค ทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคของนักเรียน พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน
และอิทธิพลที่ส่งผลต่อการบริโภคของนักเรียน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และความคาดหวังของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ (นักเรียน) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครูแกนนา ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่องค์กรเครือข่ายอื่น) ต่อโครงการ อย.น้อย
กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) นักเรียนทั่วไป จานวน 1,385 คน นักเรียนแกนนา อย.
น้อย จานวน 225 คน และนักเรียนสมาชิก อย.น้อย จานวน 49 คน 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครูแกนนา
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่องค์กรเครือข่ายอื่น) จานวน 420
คน โดยกลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน จานวน
2,100 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 30 แห่ง กระจาย
ใน 10 จังหวัดทุกภูมิภาค ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
กลุ่มที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มาจากจังหวัดและโรงเรียนที่ถูกสุ่ม โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
รวมกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 420 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบประเมินพฤติกรรม
การบริโภค (สาหรับนักเรียน) ชุดที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังที่มีต่อโครงการ
อย.น้อย (สาหรับครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่) ชุดที่ 3 แบบการจัดสนทนากลุ่ม/การสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูล 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล
ที่ได้มากับเกณฑ์การประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับสถิติเชิงอ้างอิง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(analysis of variance) และสถิติทดสอบไคสแควร์ ( 2  -test) 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูล
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อจัดกลุ่มข้อมูล จาแนกประเภท แล้วนาไปสรุปเป็นข้อความที่มีนัยทั่วไป โดยใช้หลักการ
สรุปแบบอุปนัย (Inductive Method)