Library

อย. Health Book

รวม(เรื่อง)เด็ดสะเก็ดความรู้

รวม(เรื่อง)เด็ดสะเก็ดความรู้

นานาสารพันยา

นานาสารพันยา

คู่มือผลิตภัณฑ์สุขภาพเรื่องเล่าจากหนูออย

คู่มือผลิตภัณฑ์สุขภาพเรื่องเล่าจากหนูออย เรื่องเล่าของเด็กยุคปัจจุบันที่เกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแฝงความรู้เกร็ด...

คู่มือการจัดทำฉลากโภชนาการแบบ GDA ฉบับผู้ประกอบการ

คู่มือการจัดทำฉลากโภชนาการแบบ GDA ฉบับผู้ประกอบการ

จากพื้นฐานโภชนาการสู่ฉลาก หวาน มัน เค็ม

จากพื้นฐานโภชนาการสู่ฉลาก หวาน มัน เค็ม

คู่มือรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องฉลากโภชนาการ

คู่มือรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องฉลากโภชนาการ

ไขข้อสงสัย 200 คำถาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ด้วยปัจจุบัน มีผู้ประกอบการมาติดต่อขออนุญาตประกอบกิจการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ อย. เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบกา...

คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นว่า สถานการณ...

คู่มือการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น หร...

คู่มือ การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน) ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น...