Media - oryor.com 

Media

การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านสปอตทีวี ชุด “พระเอกช่างเลือก”

วันที่สร้าง : 07-09-2014

การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านสปอตทีวี ชุด “พระเอกช่างเลือก”

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างฉลาด เครื่องสำอางต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนต้องแสดงเครื่องหมาย อย.  ยาต้องมีเลขทะเบียนตำหรับยา และอาหารต้องแสดงเลขสารบบในกรอบเครื่องหมายอย. เพียงเท่านี้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

#ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย #เครื่องสำอาง #เลขที่ใบรับแจ้ง #วัตถุอันตราย #เครื่องหมายอย. #ยา #เลขทะเบียนยา #อาหาร #เลขสารบบอาหาร