Media - oryor.com 

Media

ชื่อสามัญทางยา ตอน กลึงไม้ตาล เพชรบุรี

วันที่สร้าง : 13-01-2006

ชื่อสามัญทางยาจะทำให้ผู้บริโภครู้ว่าใช้ยาชนิดไหนอยู่ จะได้ไม่ใช้ซ้ำซ้อน หลีกเลี่ยงใช้ตัวยาที่แพ้ และเลือกซื้อยาที่ถูกกว่า (ชื่อสามัญทางยา คือชื่อที่ใช้เรียกชนิดของยาที่ออกฤทธิ์)