Media - oryor.com 

Media

ยาแอสไพลิน ตอน กลุ่มอาชีพสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ ปทุมธานี

วันที่สร้าง : 13-01-2006

ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี หญิงมีครรภ์ใกล้คลอด ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส ไข้เลือดออก แผลในกระเพาะอาหาร และ โรคหอบหืด