Media - oryor.com 

Media

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ตอน ไม้กวาดก้านมะพร้าว ชลบุรี

วันที่สร้าง : 13-01-2006

ก่อนจะใช้ทุกครั้งต้องให้คนและสัตว์ออกจากห้องก่อน ฉีดตามมุมตามซอก ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อการถ่ายเท ที่สำคัญต้องอ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้ทุกครั้ง