Media - oryor.com 

Media

โครงการฉันดีมีสุข บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเหมาะสมพระสงฆ์สุขภาพดี ไกลโรค NCDs

วันที่สร้าง : 24-04-2017

จากปัญหาภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์จึงเป็นสาเหตุให้พระสงฆ์มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคไตเพิ่มมากขึ้น สำหรับพระสงฆ์ปัญหาที่พบคือฉันอาหารที่ฆราวาสใส่บาตรจะเป็นอาหารที่มีรสจัด หวาน มัน เค็ม เป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามหากพระสงฆ์ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคก็จะสามารถป้องกันโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ของมันและของทอด เพียงแค่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก็สุขภาพดีได้