Media - oryor.com 

Media

นมพร้อมดื่ม ตอน โครงการเกษตรเพื่อชีวิต พระนครศรีอยุธยา

วันที่สร้าง : 13-01-2006

ฉลากข้างขวดต้องแสดง วัน เดือน ปีที่ หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน มีเครื่องหมาย อย. สถานที่เก็บ ไม่ควร อยู่ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้ความร้อนหรือที่ชื้น และไม่ควรอยู่ใกล้วัตถุมีพิษ