Media - oryor.com 

Media

อาหารกึ่งสำเร็จรูป ตอน หัตถกรรมทองเหลืองสาน ฉะเชิงเทรา

วันที่สร้าง : 13-01-2006

ต้องมีฉลากแสดง วันที่ผลิต วันหมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อน ชื่อประเภทอาหาร ส่วนประกอบ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต มีเครื่องหมาย อย. และเมื่อรับประทานอย่าลืมเติม เนื้อสัตว์ ไข่ และผักลงไปด้วยทุกครั้งจะได้ไม่ขาดสารอาหาร