Media - oryor.com 

Media

นม ? วันหมดอายุ ตอน สหกรณ์โคนมขอนแก่น

วันที่สร้าง : 13-01-2006

ฉลากระบุวันเดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อน นมพาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บในอุณหภูมิที่เกิน 10 องศาเซลเซียส นม UHT ต้องเก็บในที่ที่ไม่มีแดดส่อง