Media - oryor.com 

Media

น้ำส้มสายชู ตอน แกะสลักบ้านถวาย เชียงใหม่

วันที่สร้าง : 13-01-2006

อ่านฉลากก่อนซื้อ ต้องระบุประเภทน้ำสมสายชู แสดง ปริมาณกรดน้ำส้มกี่เปอร์เซ็นต์, เครื่องหมาย อย., ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต, วันเดือนปี ที่ผลิต, วันหมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อน และ ปริมาณสุทธิ