Media - oryor.com 

Media

บริโภคผักอย่างปลอดภัย ตอน หัตถกรรมทองเหลืองราชบุรี

วันที่สร้าง : 13-01-2006

ลดสร้างพิษตกค้าง โดยการล้างผักด้วยน้ำยาล้างผัก แช่น้ำด่างทับทิม ให้น้ำสะอาดไหลผ่าน 2 นาที หรือกินผักที่ปลูกเองตามธรรมชาติจะดีที่สุด