News Update - oryor.com 

News Update

คู่มือรู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย

วันที่สร้าง : 24-08-2020

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วย หรือเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการกำกับดูแลยาเสพติดให้โทษ และคุ้มครองให้ผู้บริโภคเข้าถึง วัตถุเสพติดอย่างปลอดภัย พิจารณาแล้วเห็นประโยชน์จากการใช้กัญชาทางการแพทย์ จึงได้ปรับแก้กฎหมายยาเสพติดให้โทษเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศไทย สามารถนำพืชกัญชา และสารสกัดจากพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามมาตรฐานของหลัก วิชาการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ