News Update - oryor.com 

News Update

คู่มือประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับผลิตภัณฑ์อาหาร

วันที่สร้าง : 26-08-2020

เป็นคู่มือที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านขั้นตอนการเตรียมเอกสาร การขออนุญาต การขึ้นทะเบียน การนำเข้า โดยนำเสนอในรูปแบบของ Infographic อีกทั้งท้ายเล่มยังประกอบด้วย Q&A คำถาม – คำตอบ ประเด็นที่ผู้ประกอบการควรรู้ หรือที่พบว่ามีการสอบถามบ่อย ๆ เพื่อคลายข้อสงสัยนั้น ๆ ด้วย

Ebook Online