News Update - oryor.com 

News Update

คู่มือประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

วันที่สร้าง : 26-08-2020

ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตั้งแต่การเตรียมเอกสารในการขอจดแจ้ง คุณสมบัติของผู้มาขออนุญาต ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตผลิต และนำเข้า รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติหลังการได้รับอนุญาต โดยนำเสนอในรูปแบบของ Infographic นอกจากนี้ยังมีการรวบรวม Q&A คำถาม – คำตอบ ประเด็นคำถามที่ผู้ประกอบการควรรู้ หรือที่พบว่ามีการสอบถามบ่อย ๆ เพื่อคลายความสงสัยนั้น ๆ 

 

Ebook Online