News Update - oryor.com 

News Update

คู่มือประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

วันที่สร้าง : 26-08-2020

ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ตั้งแต่การเตรียมเอกสารในการขออนุญาต คุณสมบัติของผู้มาขออนุญาต ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตผลิต นำเข้า เป็นต้น รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติหลังการได้รับอนุญาต โดยนำเสนอในรูปแบบของ Infographic นอกจากนี้ยังมีการรวบรวม Q&A คำถาม – คำตอบ ประเด็นคำถามคำตอบที่ผู้ประกอบการควรรู้ หรือที่พบว่ามีการสอบถามบ่อย ๆ เพื่อคลายความสงสัยนั้น ๆ 

Ebook Online