News Update - oryor.com 

News Update

คู่มือการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น หรือ Primary GMP

วันที่สร้าง : 14-10-2013

คู่มือ การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน)
ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น หรือ Primary GMP