News Update - oryor.com 

News Update

คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น

วันที่สร้าง : 25-10-2013

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น
ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นว่า
สถานการณ์ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ทั้งที่เป็นการ
โฆษณาคุณภาพ สรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ตรงตามที่อนุญาต ส่งผลให้
ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่คุ้มค่าและอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์
ดังจะเห็นได้จากปริมาณการรับแจ้งข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนผู้บริโภค
เรื่องพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริง เป็นเท็จ
ทำให้หลงเชื่อ เมื่อซื้อและนำไปบริโภค นอกจากใช้แล้วไม่ได้ผลตามคำโฆษณาแล้ว
บางครั้งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย
อย. ได้ดำเนินงานเชิงรุกเพื่อแก้ ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย กลยุทธ์ที่
สำคัญประการหนึ่ง คือ มุ่งเน้นพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน ดังนั้น
“เครือข่ายดำเนินงาน” จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วย อย. เฝ้าระวัง
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และบอกต่อความรู้ ให้แก่
สมาชิก เพื่อให้รู้เท่าทันการโฆษณาเหล่านั้น อันจะช่วยลดปัญหาที่เกิดจาก
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริงได้