News Update - oryor.com 

News Update

ไขข้อสงสัย 200 คำถาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่สร้าง : 30-10-2013

ด้วยปัจจุบัน มีผู้ประกอบการมาติดต่อขออนุญาตประกอบกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ อย. เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการบางราย
อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน โดยได้สอบถาม
ข้อสงสัยต่าง ๆ จำนวนมาก อีกทั้ง ปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่เหมาะสม
ของผู้บริโภคยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน
ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้บริโภคยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ