News Update - oryor.com 

News Update

ประกาศแล้ว!! สุดยอดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่สร้าง : 31-05-2017

          อย. เผยโฉมจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากทั่วประเทศ ที่มีใจอาสา รวมตัวกันเป็นทีมและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนตนเอง เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี ไม่หลงกลโฆษณาลวง โดยคัดเลือกจาก 18 ทีมทั่วประเทศที่ส่งโครงการเข้าประกวด  ให้เหลือรอบสุดท้าย 6 ทีม 6 จังหวัด เพื่อดำเนินการจริงในชุมชนจากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  ผลการประกวด ปรากฏว่า ทีมหนองอีบุตรอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการจิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2560 โดยได้รับเงินรางวัลถึง 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

          วันนี้ (30 พฤษภาคม 2560) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า อย. มีภารกิจที่สำคัญคือการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง  ไม่หลงกลการโฆษณา  ซึ่งในปัจจุบัน ยังคงพบว่ามีการลักลอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงอยู่จำนวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด หลงเชื่อ และซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาใช้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายลักลอบใส่สารอันตราย ผลที่ตามมาคือ เมื่อผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ก็จะได้รับอันตรายและเกิดผลข้างเคียงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาในที่สุด

          ดังนั้น อย.จึงคิดหากลวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาตรงนี้ให้เข้าถึงชุมชนและตัวบุคคล โดยเล็งเห็นว่า ขณะนี้มีกลุ่มจิตอาสาที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มจิตอาสาถือเป็นสื่อบุคคลที่เข้าถึงผู้บริโภครวมถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี และสามารถโน้มน้าวชักจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย. จึงได้จัดให้มีโครงการอย่าหลงเชื่อง่าย ในหัวข้อ จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา ขึ้น เพื่อให้จิตอาสาในชุมชนช่วยรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่คนรอบข้างและคนในชุมชนในโจทย์ที่ยังคงพบปัญหา และเป็นนโยบายในการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. การบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคNCDs) 2.การไม่ใช้ยาที่มีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ ยาชุด หรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา 3. การไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้และ 4.การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  

          เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า หลังจากเปิดรับสมัครเหล่าจิตอาสาจากทั่วประเทศตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 มีทีมจิตอาสาส่งโครงการเข้าประกวดทั้งสิ้น  18 ทีม 18 จังหวัด 
จากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีคุณค่า มีความน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ให้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย โดยทั้ง 6 ทีมจะได้รับเงิน 80,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และนำผลงานพร้อมทั้งการดำเนินงานที่ได้จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงมาสรุปผลต่อคณะกรรมการคุณวุฒิจาก อย. และกรรมการที่เป็นสื่อมวลชนจากภายนอก โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณมอบให้จิตอาสาทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือก และมอบโล่เกียรติคุณให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ให้การสนับสนุนทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ จิตอาสาทั้ง 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย มีผลงานที่ได้ดำเนินงานมากมาย ได้แก่

  • ทีมกุดขอนแก่นอาสาพัฒนาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา จังหวัดขอนแก่น เน้นการเข้าถึงทุกพื้นที่
    ในชุมชน ด้วยนวัตกรรม “รถซาเล้งนักวิทย์” และศูนย์แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • ทีม อส.คบ.ชอนสมบูรณ์ (อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคชอนสมบูรณ์) จังหวัดลพบุรี นำแนวคิด บ้าน วัด โรงเรียน ประสานพลังชุมชนกับร้านชำ เพื่อให้ได้ร้านชำคุณภาพ ปลอดภัย สร้างสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน
  • ทีมจิตอาสาโมคลาน สร้างสุขด้วยงาน คบส. จังหวัดนครศรีธรรมราช กับแนวคิดรณรงค์ไม่ใช้ยาที่ลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ เน้นทำข้อมูลเจาะลึก ตรวจเยี่ยมตามบ้าน เพื่อนำมาแก้ปัญหา
  • ทีมหนองอีบุตรอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ กับแนวคิด จิตอาสาสร้างจิตอาสา ขยายเครือข่าย
    คนอาสารุ่นใหม่ ส่งต่อความรู้การใช้ยาที่ถูกต้องให้แก่ชาวบ้าน และ อสม. รุ่นต่อรุ่น
  • ทีมโรงพยาบาลสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม จังหวัดเพชรบูรณ์ มาในแนวคิด หยุดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน แบ่งปันสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน นำโดยโรงพยาบาล ร่วมกับ อสม. และหน่วยงานท้องถิ่น สร้างชุมชนสุขภาพดีผ่านฐานกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน
  • ทีมกุดชุมพัฒนา จิตอาสาชุมชนไม่หลงกลโฆษณา จังหวัดยโสธร มีกิจกรรมมอบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคที่ถูกต้องในชุมชน และมีดีเจอาสา คอยกระจายความรู้เรื่องอาหารและยาปลอดภัยผ่านทางวิทยุชุมชน

ซึ่งทั้ง 6 ทีม ได้นำเสนอผลงานและการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการรับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหนองอีบุตรอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมกุดขอนแก่นอาสาพัฒนาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา จังหวัดขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม จังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. ทีม อส.คบ. ชอนสมบูรณ์ จังหวัดลพบุรี 2. ทีมกุดชุมพัฒนา จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา จังหวัดยโสธร และ 3. ทีมจิตอาสาโมคลาน สร้างสุขด้วยงาน คบส. จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ดำเนินโครงการจิตอาสาชุมชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทุกท่านถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เสริมสร้างพลังจิตอาสาที่มีความสนใจในการทำงานเพื่อสังคมมีความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ อันจะทำให้สังคมหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มีสุขภาพดี ไม่หลงเชื่อสื่อโฆษณาที่หลอกลวง และที่สำคัญ จิตอาสาทุกคนถือเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยเหลือและสนับสนุนงานคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย