News Update - oryor.com 

News Update

ผนึกกำลังภาคการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดปัญหาเชื้อดื้อยา

วันที่สร้าง : 16-06-2017

          คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล รวมพลัง 5 วิชาชีพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารของแต่ละวิชาชีพในการนำการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และกำหนดทิศทางและข้อตกลงต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ หวังให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ พัฒนาความปลอดภัยทางด้านยา และลดปัญหาเชื้อดื้อยาจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี

          วันนี้ (15 มิถุนายน 2560) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย  รองนายกรัฐมนตรี และคณะ แถลงข่าวการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา สมเหตุผล และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า จากการที่รัฐบาลกำลังดำเนินการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ โดยการปฏิรูปการศึกษาอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้วย โดยเฉพาะในด้านการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผล ลดปัญหาเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากการใช้ยาไม่สมเหตุผล และได้ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศประมาณร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีค่าใช้จ่ายด้านยา เพียงร้อยละ 10 – 20 เท่านั้น ดังนั้น การรวมพลังขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมขับเคลื่อนการใช้ยาสมเหตุผล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยจากยาและเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นสาเหตุจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล ทั้งนี้ ภาคการศึกษาของวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งเป็นต้นน้ำ มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างยั่งยืน เนื่องจาก แพทย์ เภสัชกร และวิชาชีพอื่น ๆ จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว สามารถทำงานร่วมกันในบทบาทของสหวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยทางด้านยาของประชาชนชาวไทย

          ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นายกสภาวิชาชีพ 5 วิชาชีพ และประธานเครือข่ายการศึกษาแต่ละวิชาชีพ เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันกำหนดทิศทางและข้อตกลงต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารการศึกษาของคณะต่าง ๆ ในการนำการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับ 5 วิชาชีพในสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ได้พัฒนาคู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับครูผู้สอนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดกรอบการติดตามประเมินผลและพัฒนากระบวนการ เพื่อบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรของ 5 วิชาชีพด้านสุขภาพ

          นอกจากนี้ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จะมีบทบาทในการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง สมเหตุผลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป