News Update - oryor.com 

News Update

อย. แจง ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

วันที่สร้าง : 27-08-2018

          อย. ชี้แจง ความก้าวหน้าในการเสนอร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ต่อหน่วยงานหลากหลายสาขาวิชาชีพรวมทั้งภาคประชาชน หวังสร้างความเข้าใจทุกฝ่าย พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในช่วงวันที่ 17-31 ก.ค. 61 กว่า 1,500 ความคิดเห็น ซึ่งต่างเห็นด้วยต่อหัวข้อสำคัญ ๆ ส่วนเรื่องบทกำหนดโทษและค่าธรรมเนียม ควรมีการปรับปรุง ซึ่ง อย. น้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย ในการปรับปรุงร่างดังกล่าว เพื่อให้สมบูรณ์ ครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปด้วยความโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป   

           วันนี้ (27 ส.ค. 61)  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 อาคาร 1 ตึก อย. นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.....ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... โดยยึดหลักการสำคัญ      3 ประการ คือ การคุ้มครองผู้บริโภค การพิจารณาอนุญาตด้านยาอย่างมีประสิทธิภาพ และความมั่นคงด้านยาของประเทศ อันเป็นหัวใจของ ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ....  ฉบับนี้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 10 มกราคม 2561 และปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... ให้เหมาะสม รอบคอบ รัดกุม จากความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การรับฟังความเห็นอีกครั้งทางเว็บไซต์ lawamendment ระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากพร้อมกับให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

          สำหรับการชี้แจงในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นี้ มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 500 ราย ได้แก่ หน่วยงานราชการ สภาวิชาชีพ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมยา สมาคม/ชมรมด้านยา และตัวแทนภาคประชาชน โดย อย. ได้ชี้แจงความเป็นมา และความก้าวหน้าในการเสนอร่างกฎหมาย พร้อมทั้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้ามาให้ความเห็นราว 1,500 ความเห็น โดยเห็นด้วยต่อหัวข้อสำคัญ ๆ เช่น องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการยาแห่งชาติ การแบ่งประเภทยา การทบทวนและการต่ออายุทะเบียนตำรับยา การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร การวิจัยยาการแจ้งข้อมูลการมีสิทธิบัตรยาในการขึ้นทะเบียนตำรับยา ประเภทใบอนุญาตประกอบการด้านยา เป็นต้น และมีความเห็นเรื่องบทกำหนดโทษและค่าธรรมเนียม ว่าควรมีการปรับปรุง  ซึ่ง อย. น้อมรับความเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้ เพื่อมาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอให้ทุกฝ่ายคลายความวิตกกังวล อย. ขอย้ำว่า พร้อมรับฟังความเห็น     และข้อห่วงใย ตลอดจนข้อสังเกตอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าความเห็นทุกความเห็นได้รับการพิจารณาอย่างแท้จริงครบทุกด้าน ทั้งนี้ อย. ยินดีที่จะพบปะหารือเพื่อชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และยังคง    รับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำความเห็นมาดำเนินการแก้ไขในขั้นตอนต่อไปทางกฎหมาย ที่สำคัญ        ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส ชัดเจน และมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะคุ้มครองประชาชนให้ได้รับประโยชน์ เข้าถึงยา และความปลอดภัยจากการใช้ยา