News Update - oryor.com 

News Update

อย. แจงไม่มีการพิจารณาแบนตำรับน้ำมันกัญชาอาจารย์เดชา

วันที่สร้าง : 25-07-2019

           อย. ชี้แจงการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษที่มีกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ไม่ได้พิจารณาวาระการรับรองสูตรตำรับน้ำมันกัญชา อาจารย์เดชา เนื่องจากเรื่องนี้ได้ถูกพิจารณาในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ไปแล้ว

           นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงว่า ในการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษที่มีกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา โดยการปรุงตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจำหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน และสูตรยากัญชาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยไม่ได้มีการพิจารณาสูตรตำรับน้ำมันกัญชาอาจารย์เดชา เนื่องจากมีการพิจารณาในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษไปแล้ว ดังนั้น การประชุมคณะอนุกรรมการครั้งนี้ ไม่ใช่การพิจารณารับรองหรือไม่รับรองสูตรตำรับแต่อย่างใด จึงไม่มีมติ แบน หรือ ห้ามน้ำมันสูตร อ.เดชา

          ทั้งนี้ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่า กระทรวงสาธารณสุขและ อย.พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด และพร้อมสนับสนุนให้มีการผลิต และใช้กัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน อย่างกว้างขวาง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ ได้โดยเร็ว และปลอดภัย ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ จะเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข้อกำหนดการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุก ๆ มิติ การปลูก การผลิต และการใช้ทางการแพทย์ ให้ประชาชนและผู้สนใจผลิต และใช้กัญชาทางการแพทย์ ทราบอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการนำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาโดยเร็ว