News Update - oryor.com 

News Update

อย. รุกต่อเนื่อง ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ “หมู่บ้านต้นแบบปลอด

วันที่สร้าง : 05-03-2015

อย. ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” ณ หมู่บ้านชอนสมบูรณ์ จ.ลพบุรี ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ให้สามารถจัดการ กับปัญหาการใช้สเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของคนไทย จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ ปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เกี่ยวกับการผลิตและนำเข้าสเตียรอยด์ในประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีการผลิตและนำเข้าสเตียรอยด์ จำนวนกว่า 755 ล้านเม็ด ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอก ถึงการใช้สเตียรอยด์เป็นจำนวนมากของผู้บริโภค เป็นผลมาจากสารสเตียรอยด์เป็นยาที่ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าอาการดีขึ้นในทันที จึงทำให้มีผู้ลักลอบนำไปจัดเป็นยาชุด หรือนำไปผสมในยาลูกกลอน เครื่องดื่มสมุนไพร และการโฆษณาชวนเชื่ออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค โดยเฉพาะ โรคร้ายแรงต่าง ๆ ซึ่งแหล่งการโฆษณาชวนเชื่อและการกระจายของผลิตภัณฑ์จะพบมากจากรถเร่ วิทยุชุมชน และทางโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี  ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากใช้ยาสเตียรอยด์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการใช้สเตียรอยด์อย่างเหมาะสม คือ การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการใช้สเตียรอยด์ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสเตียรอยด์ และสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ ที่มักพบปัญหาหรือคาดว่าลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น หากใช้อย่างไม่เหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้านปลอดยาสเตียรอยด์ โดยการเผยแพร่ความรู้และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ เริ่มดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลพบุรี ขอนแก่น   และสุราษฎร์ธานี ในวันนี้ (3 มีนาคม 2558) อย. ได้มีการลงพื้นที่  หมู่บ้านชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับเครือข่ายดำเนินงานอาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย  การตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับคนในชุมชน การตรวจสารสเตียรอยด์เบื้องต้น โดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของยาสเตียรอยด์ พร้อมกับแนะนำวิธีการเลือกซื้อ และการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม กับการบรรเทารักษาโรค กิจกรรมการร่วมสนุกกับซุ้มเกมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ยาสเตียรอยด์ จากตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาสาสมัคร และผู้สูงอายุจากหมู่บ้านต่าง ๆ 6 หมู่บ้าน เข้าร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมรณรงค์ของหมู่บ้านชอนสมบูรณ์ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของหมู่บ้านตนเอง รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน 

เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. คาดหวังว่า การลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ในการใช้ยาสเตียรอยด์อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ยาสเตียรอยด์มากขึ้น  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และบรรลุเป้าหมายการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่ถูกต้องลดลง