News Update - oryor.com 

News Update

อย. ส่งเสริมการผลิตอาหารและเครื่องสำอางจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยให้ได้ตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB

วันที่สร้าง : 25-01-2016

          อย. ร่วมกับ สสจ.สุราษฎร์ธานี นำสื่อลงพื้นที่ เกาะสมุย ศึกษาดูงานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางจากมะพร้าวที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง พร้อมมุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัตถุดิบและสมุนไพรไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB รองรับ AEC สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้      

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำวัตถุดิบในประเทศรวมทั้งสมุนไพรไทย มาผลิตอาหาร ยา และเครื่องสำอาง เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ในวันที่ 23 มกราคม 2559  อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำสื่อมวลชนศึกษาเรียนรู้การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง ณ บริษัท สมุยเรนอง จำกัด ตั้งอยู่ที่ 56/5 หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้นำมะพร้าวที่มีจำนวนมากในเกาะสมุย มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร คือ ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ สปาโก้ โดยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกมะพร้าว ซึ่งเป็นมะพร้าวที่มีการปลูกเองและรับซื้อจากชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ มะพร้าวบนเกาะสมุยมีชื่อเสียงว่าเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างชาติที่มาอยู่ในเกาะสมุย รวมทั้งควบคุมการผลิตด้วยกระบวนการทางธรรมชาติที่ไม่ใช้ความร้อน ตลอดจนควบคุมการบรรจุ จนผ่านมาตรฐาน GMP , ฮาลาล , มาตรฐานออร์แกนิคไทย , มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาวของจังหวัด นอกจากนี้ ยังนำมะพร้าวมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง เช่น สบู่ และเซรั่มบำรุงผิว ที่ได้รับเลขจดแจ้งเครื่องสำอางแล้ว และกำลังจะขอจดแจ้งไปยังผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทอื่น ๆ ให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ของสมุยเรนองนี้ได้วางจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมียอดขายเฉลี่ยปีละกว่า 3 ล้านบาท ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้เลี้ยงตนเอง สังคมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัท สมุยเรนอง จำกัด ยังจัดทำพิพิธภัณฑ์มะพร้าว เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของมะพร้าวตั้งแต่รากจนถึงยอดมะพร้าว โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักว่ามะพร้าวมีคุณค่า สามารถนำมาแปรรูปได้ทั้งของกินและของใช้ ให้เกิดความตระหนักและหวงแหนวัตถุดิบในท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กลุ่มชุมชนอื่น ๆ ได้ศึกษาการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วย ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสมุยเรนองเป็นประจำทุกปี ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบไทยและฝีมือคนไทย    

           เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. ยังส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยในกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีโครงการมอบใบรับรองและตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางที่นำสมุนไพรไทยมาเป็นส่วนประกอบในการผลิต เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางต้องผ่านการจดแจ้งรายละเอียดต่อ อย. และมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด สถานที่ผลิตเครื่องสำอางต้องได้มาตรฐาน GMP ที่สำคัญต้องเป็นเครื่องสำอางที่มีแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรในไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณสมุนไพรที่ใช้ทั้งหมดในสูตรตำรับ ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือขาดแคลน สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้ โดยต้องแจ้งให้ อย. ทราบ พร้อมเอกสารหลักฐานเมื่อยื่นการขอการรับรอง และผู้ประกอบการไม่เคยถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ใบรับรองฯ และตราสัญลักษณ์ จะมีอายุ 3 ปี โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในเร็ววันนี้ ซึ่ง อย. จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป