News Update - oryor.com 

News Update

สธ. เผย ค่าใช้จ่ายด้านยาสูง ศักยภาพการผลิตต่ำ รองนายกสั่งการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำแผนพัฒนาบัญชียามุ่งเป้า

วันที่สร้าง : 01-07-2016

          คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้จัดทำ(ร่าง)ประกาศนโยบายแห่งชาติด้านยา และยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ พร้อมเสนอมาตรการยุทธศาสตร์ (Quick wins) โดยบูรณาการการเข้าถึงยา เร่งจัดทำแผนพัฒนายามุ่งเป้า ซึ่งเป็นยาราคาแพงที่มีการใช้มากรวมทั้งแก้ปัญหาการใช้ยาเกินจำเป็น 

           พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ว่า ได้จัดทำ(ร่าง)นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ 1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุ เพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. พัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาจำเป็นของประชาชน 3. พัฒนาระบบกลไกเพื่อให้เดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4. พัฒนาระบบควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพระดับสากล 5. สร้างเสริมกลไกการประสานงานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงด้านยาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในปัจจุบันยาเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญของระบบประกันสุขภาพ โดยในปี 2558 มีมูลค่ายารวม 162,914 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปี 2557 มีมูลค่า 409,313 ล้านบาท โดยมูลค่าการนำเข้า มีสัดส่วนสูงกว่าการผลิต (2:1) และร้อยละ 37 ของรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ขณะที่ศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมสุขภาพอื่น จึงต้องเร่งบูรณาการมาตรการเพื่อการเข้าถึงยา ควบคุมค่าใช้จ่ายและสร้างเศรษฐกิจ โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้ผลิตยาภาคเอกชน ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนายาตามบัญชียามุ่งเป้า ซึ่งหมายถึง ยาราคาแพงที่มีการใช้มาก ยาที่มีศักยภาพส่งออกสร้างรายได้ และยาสมุนไพรที่วิจัยพัฒนาในประเทศ และมีมาตรการเร่งด่วนสำหรับยาตามบัญชียามุ่งเป้า ได้แก่ การจัดทำข้อมูลสถานะสิทธิบัตรยา การกำหนดช่องทางเร่งด่วนขึ้นทะเบียนตำรับยา และการส่งเสริมการผลิตและวิจัยพัฒนายาในประเทศ ทั้งนี้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดประชุมผู้ประกอบการและนักวิจัย เพื่อร่วมกันเสนอกรอบรายการยา เพื่อคัดเลือกเป็นบัญชียามุ่งเป้า

           รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากแผนการพัฒนายาตามบัญชียามุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการฯ จึงประกาศนโยบาย “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ ยาฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นและคุ้มครองความปลอดภัยด้านยา ในโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะมีการพัฒนากลไก การประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อจัดทำนโยบาย ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติต่อไป