News Update - oryor.com 

News Update

อย.หนุน SMEs ไทย ยกระดับมาตรฐาน เพิ่มขีดการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ

วันที่สร้าง : 29-08-2016

          อย. ร่วมกับ สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2559) ณ โรงแรมแมริออทเอ็กเซ็กคูทีฟอพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าและสถานประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหาการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการยื่นขออนุญาต ทั้งในด้านการเตรียมเอกสารและเตรียมสถานที่ผลิตก่อนการขออนุญาต ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจ                ในการขออนุญาต และมีความพร้อมในการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัย คุ้มค่า สมประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ จึงเกิดการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง อย.และ สสว. ในการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดอบรมให้ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และ นครปฐม กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 800 แห่ง โดยข้อมูลของผู้ประกอบการจะนำมาวิเคราะห์ พัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. ยินดีส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในด้านการยื่นขออนุญาต แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและขยายไปยังต่างประเทศ โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจัง เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด