News Update - oryor.com 

News Update

อย. เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “ธ สถิตในดวงใจ ชาวไทยสุขภาพดีด้วยพระบารมี”

วันที่สร้าง : 09-12-2016

          อย. เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ภายใต้แนวคิด    “ธ สถิตในดวงใจ ชาวไทยสุขภาพดีด้วยพระบารมี” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี

          วันนี้ (9 ธันวาคม 2559) นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีเปิดด้วย

          น.พ.เสรี ตู้จินดา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติขึ้น ภายใต้แนวคิด “ธ สถิตในดวงใจ ชาวไทยสุขภาพดีด้วยพระบารมี” ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาพร้อมภาพพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโค สวนจิตรลดา จนทำให้เกิดโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก และพระราชดำริในการแก้ปัญหาขาดสารไอโอดีน ซึ่งพระองค์ทรงแนะนำให้สำรวจเส้นทางเกลือบริโภค และศึกษาแหล่งผลิตเกลือบริโภค จนนำไปสู่การผลิตเกลือและอาหารเสริมไอโอดีน รวมทั้งพระราชดำริตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จนนำไปสู่การส่งเสริมศักยภาพให้คนในชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนำมาต่อยอดสร้างรายได้ให้คนในชุมชนมีอาชีพ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังน้อมนำ 9 คำสอนของพระองค์ หลักการทรงงาน ตลอดจนพระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน มาเผยแพร่ในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย

          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื้อหาของนิทรรศการจัดขึ้น ณ ๔ จุดในบริเวณตึก อย. ได้แก่ บริเวณโถงอาคาร ๑ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการโคนมไทย และ ๙ คำสอนของพระองค์ , บริเวณหน้าศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ เรื่อง พระบรมราโชวาทของพระองค์ที่พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน , บริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๓ และ ๕ เรื่อง หลักการทรงงานของพระองค์ และบริเวณทางเดินไปตึกกรมการแพทย์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และ เส้นทางเกลือสู่การแก้ปัญหาขาดสารไอโอดีน ที่ อย. น้อมนำพระราชดำริของพระองค์สู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ผู้ประกอบการที่มาติดต่องาน ประชาชนที่สนใจ สามารถชมนิทรรศการเทิดพระเกียรตินี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป