News Update - oryor.com 

News Update

อย. ส่งเสริมการผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน สนองนโยบายรัฐ เดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่สร้าง : 25-01-2017

          อย. แอ่วเหนือ ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ นำสื่อตามรอยเท้าพ่อหลวง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร จากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ครอบครัวเป็นสุขตามวิถีแห่งความพอเพียง

          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ช่วยให้ประชาชนที่นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุน ส่งเสริมชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้ชุมชน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจำหน่ายและเลี้ยงตนเองได้ ดังนั้น เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินงานของสถานที่จริงในการผลิตอาหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 22 มกราคม 2560 อย. จึงนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GMP และ HACCP รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2553 และ 2558 รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และอาหารฮาลาล เป็นการนำผลไม้ในท้องถิ่นที่ออกผลตามฤดูกาลมาแปรรูป ได้แก่ ลำไย , ขนุน , มะม่วง , ลิ้นจี่ และสตรอเบอร์รี่ เป็นต้น ด้วยการนำมาอบแห้ง โดยใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และเตาอบลมร้อนที่ไม่มีเขม่า จึงทำให้ผลผลิตออกมามีสีสวย รสอร่อย และเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มีการวางจำหน่ายทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ ๆ อีกหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ ด้วย ปัจจุบันมียอดขายเฉลี่ยปีละกว่า 10 ล้านบาท ทำให้ชุมชนทุก   ครัวเรือนมีรายได้เลี้ยงตนเอง ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานออกไปจากบ้านเรือนของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น ดังคำขวัญของกลุ่มฯ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างเงินล้านสู่ชุมชนบ้านแคว สร้างวินัยในองค์กร สร้างสรรค์งานด้วยองค์ความรู้ชุมชน และคำว่า...เศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างประชาชน”

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อเกี่ยวกับ งานของ อย. ในส่วนของการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามมาตรฐาน Primary GMP เนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ อย. ได้ตั้งเป้าหมายในปี 2560 ที่จะพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายจำนวน 443 แห่งจาก 74 จังหวัด พร้อมทั้งจะพัฒนาสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการเป็นต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายในปีนี้ จำนวน   55 แห่งจาก 51 จังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้แก่สถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามได้ นับเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ก้าวไกลสู่ครัวโลก จึงขอให้ผู้บริโภคสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ผลิตจากวัตถุดิบของไทยและจากฝีมือคนไทยด้วย