News Update - oryor.com 

News Update

อย.หวังร้านยาช่วยส่งเสริมนโยบายใช้ยาสมเหตุผล ลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยผู้บริโภคปลอดภัย

วันที่สร้าง : 06-07-2017

          อย.ร่วมกับ เครือข่ายร้านขายยาจัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา หวังผู้ประกอบการร้านยาตระหนักถึงปัญหาสาธารณสุขของประเทศและพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีการให้ความรู้แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลหวังให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการใช้ยา  และลดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ

          นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาค่าใช้จ่ายด้านยาในประเทศสูงขึ้น เนื่องมาจากคนไทยเข้าถึงยามากขึ้น การมีระบบหลักประกันสุขภาพ สังคมผู้สูงอายุ การใช้ยาเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งสาเหตุที่สำคัญ คือ การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล เกินความจำเป็น  ซึ่งเกิดขึ้นในทุก ๆ ระดับทั้งการใช้ยาในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการใช้ยาในชุมชนด้วย เช่น กรณีการใช้ยาปฏิชีวนะพบว่าประชาชนมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปรักษาโรคหวัด ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสอย่างแพร่หลาย โดยพบว่ามีการใช้ยาในลักษณะนี้สูงถึงประมาณร้อยละ 40-60 ในต่างจังหวัดและร้อยละ  70-80 ในกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคยาโดยตรง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างภาระให้ระบบบริการสุขภาพอีกด้วย โดยได้เริ่มรณรงค์ในสถานพยาบาลของรัฐมาระยะหนึ่งแล้ว  แต่ภาคส่วนที่สำคัญคือ ภาคเอกชน โดยเฉพาะร้านยาที่มีจำนวนมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ ก็ควรเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชาติ อย. จึงร่วมกับสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยา ประกอบด้วยสภาเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมร้านขายยา และชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติการ   ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา 200 ร้านทุกจังหวัดในภาคกลางตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลของกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา
          รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งเจ้าของร้านยา เภสัชกรในร้านยา คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกภาคส่วนยินดีให้ความร่วมมือที่จะลดความสูญเสียที่เกิดจากการใช้ยาไม่สมเหตุผลในประเทศไทย และปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะฟุ่มเฟือย อันนำไปสู่ปัญหาเชื้อดื้อยา โดยสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การดำเนินงานครั้งนี้มีการใช้การสื่อสารรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการส่งต่อข้อมูล รวมถึงตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ให้กับร้านยาทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย