News Update - oryor.com 

News Update

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฉบับใหม่ มุ่งไทยมั่นคงทางอาหารและโภชนาการเพื่อชาวไทยและชาวโลก

วันที่สร้าง : 11-08-2017

          คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เห็นชอบ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2579) ซึ่งเชื่อมโยงทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับอาหารจากภาคการเกษตร การแปรรูป การบริการ สู่โภชนาการสุขภาพของผู้บริโภคตลอดจนถึงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการค้า โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดพื้นฐาน หวังให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อชาวไทยและชาวโลก เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเร็ว ๆ นี้

          วันนี้ (11 สิงหาคม 2560) ที่ประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560  รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ทบทวนและปรับแก้กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านอาหารในปัจจุบัน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดพื้นฐาน และมีการนำความรู้และปัญญามาสู่การปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงการปฏิรูปและพัฒนาด้านต่างๆ โดยให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบายการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฉบับนี้ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อชาวไทยและชาวโลกอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนต่อไป ดังนี้ (1) การกำหนดเป้าหมายรวมของร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 256๑ - 2579) (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะที่ 1, 2 และ 3 และ (3) จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อประสานการดำเนินงาน ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ อย่างไรก็ตามกรอบยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นกรอบสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ นำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานด้านอาหารในส่วนที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่และให้ความสำคัญกับการบูรณาการ การดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

          รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมในวันนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2579)  และจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินงานร่วมกันแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และกำหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการติดตามและประเมินผล ซึ่งการนำกรอบยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เป็นระยะ ๆ ทุก 5 ปี เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลต่อไป อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง