News Update - oryor.com 

News Update

อย. ปฏิบัติงานเข้ม มีมาตรการเฝ้าระวัง ปราบปราม ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายและโฆษณา ผ่านสื่อต่าง ๆ

วันที่สร้าง : 12-12-2017

       อย. ปฏิบัติงานเข้ม มีมาตรการเฝ้าระวัง ปราบปราม ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายและโฆษณา ผ่านสื่อต่าง ๆ มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย

        อย. เผย มาตรการเข้มงวดในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย อ้างเครื่องหมาย อย.ให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ แจงผู้บริโภคให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับเครื่องหมาย อย. ไม่ได้หมายความรวมถึงการได้รับอนุญาตโฆษณาสรรพคุณต่าง ๆ ขออย่าได้หลงเชื่อข้อมูลโฆษณาที่อวดสรรพคุณเกินจริง พร้อมกันนี้ได้มีหลายช่องทางในการให้ความรู้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รก.รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่องแต่ยังตรวจพบการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงในผลิตภัณฑ์อาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการมักอ้างว่าผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตเลข อย. แล้ว ทั้งนี้ การโฆษณาอาหารจะต้องมายื่นขออนุญาตโฆษณาก่อน และไม่อนุญาตให้โฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ในทางยาหรือรักษาโรคแต่อย่างใด อย. ขอชี้แจงว่า เลขสารบบอาหารหรือเลข อย. เป็นการตรวจประเมินเบื้องต้น ในเรื่องของส่วนประกอบ ฉลาก สถานที่ผลิต โดยผู้ผลิตต้องมีระบบการผลิตที่ดี ได้มาตรฐาน ซึ่งการได้เลขสารบบอาหาร 13 หลักของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเครื่องบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบ กระบวนการผลิต และคุณภาพหรือมาตรฐานสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ได้หมายรวมถึงการรับรองสรรพคุณตามที่โฆษณา

          ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ กล่าวต่อไปว่า อย. มีมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จากสถิติการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในรอบปี 2559 - 2560 ตรวจพบการลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน เช่น ยาลดความอ้วน ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้ อย. ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการฝ่าฝืน กรณีการลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าข่ายจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งได้มีการแจ้งสั่งงดผลิต/งดนำเข้า/พักใช้ใบอนุญาต/ยกเลิกเลขสารบบอาหาร พร้อมกันนี้ ยังได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าตำรวจและทหาร ตรวจสอบเฝ้าระวังผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยในรอบปี 2560 ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วกว่า 100 ราย และดำเนินคดีกับ   ผู้โฆษณาผิดกฎหมายกว่า 1,500 ราย รวมทั้งแถลงข่าวให้ผู้บริโภคทราบ

           ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ กล่าวต่อว่า อย. มีการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ และยังติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้บริโภค ในรูปแบบเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ผ่านทางข่าวเพื่อสื่อมวลชน บทความประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานต่าง ๆ และบทความให้ความรู้ในวารสาร อย. Smart Life รวมทั้งผ่านทางอินโฟกราฟฟิคในสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น  อีกทั้ง ผู้บริโภคสามารถใช้บริการสายด่วน อย. 1556 หากมีข้อสงสัยในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ อย. (www.fda.moph.go.th) รวมถึงการเข้าไปหาข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง Mobile Application แรกของ อย. ใช้ชื่อว่า “Oryor Smart Application” เพื่อให้ผู้บริโภคที่ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เข้าถึงข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ซึ่ง อย. จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรู้เท่าทันโฆษณา

           ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอย้ำเตือนให้ผู้บริโภคอย่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในทางยามาบริโภคโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะเสียเงินโดยใช่เหตุแล้ว อาจได้รับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกด้วย  ทั้งนี้ อย. จะไม่หยุดนิ่งดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อกำจัดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และขอให้ผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตาแทนราชการด้วย หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย.โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application เพื่อ อย.จะดำเนินการปราบปรามและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป