News Update - oryor.com 

News Update

ดีเดย์! 18 ธันวาคม 2560 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ยกระดับประกาศเป็นต้นแบบกองคุณธรรมอย่างยั่งยืน กองแรกใน อย.

วันที่สร้าง : 18-12-2017

          กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (กอง พศ.) ยกระดับประกาศเป็นต้นแบบกองคุณธรรม ซึ่งเป็นกองแรกใน อย. ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เผย ขับเคลื่อนให้บุคลากรของกองประพฤติตนตามอัตลักษณ์ที่กำหนดคือ “สามัคคี มีวินัย ใจอาสา” ปลูกฝังให้มีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต มุ่งมั่นให้บริการประชาชนด้วยหัวใจและ  ทำดีเพื่อสังคม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความสุข เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ภายใน อย. ปฏิบัติตาม และเป็นส่วนหนึ่งนำพา อย. ไปสู่องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

          ภก.วีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ  ในการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม สังคมมีคุณธรรม เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตถูกต้องดีงาม  ตามหลักศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย นำไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้น กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการติดต่อสื่อสารกับประชาชนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จึงมีเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าว เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้สูงขึ้น ที่สำคัญ ให้มีจิตบริการที่ดีต่อผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการบริการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้บุคลากรมี กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต มีอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เด่นชัด เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้เกิดความรัก ความผูกพัน แบ่งปันกันทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ดังนั้น กองฯ จึงได้กำหนดหลักการทำงานตามลำดับขั้นตอน โดยเริ่มจาก     1) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนากองไปสู่กองคุณธรรม 2) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ร่วมกันจัดทำอัตลักษณ์ ด้วยการทำกระบวนการมีส่วนร่วมระดมความคิดของบุคลากรทุกคนในกอง ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์คุณธรรม คือ อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย จนเป็นที่มาของอัตลักษณ์ “สามัคคี มีวินัย ใจอาสา” 3) กิจกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ ด้วยการเผยแพร่ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และสื่อสารผ่านการประชุม อบรม สัมมนา ของกอง 4) กิจกรรมออมดาวและหัวใจ ด้วยการคัดเลือกบุคลากรด้านมนุษยสัมพันธ์ในดวงใจ และการบริการยอดเยี่ยม เพื่อให้เกิดการแข่งขันการทำความดี เป็นการยกย่องเชิดชูผู้ทำความดีให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเพื่อเป็นแบบอย่างให้บุคลากรในกองประพฤติปฏิบัติตามผู้ที่ปฏิบัติตนได้ดีทั้งเรื่องงาน การบริการ และความมีมนุษยสัมพันธ์ โดยเปิดให้มีการลงคะแนนคัดเลือกทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 5) กิจกรรมการทบทวนข้อปฏิบัติร่วมกันในการประชุมกอง และ 6) เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมการสร้างกายสุจริตด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของบุคลากรในกองให้มีความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพในงานด้านต่าง ๆ เช่น พิธีกร วิทยากร ผู้ดำเนินรายการต่าง ๆ เป็นต้น   อันจะส่งผลให้ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความประทับใจ เกิดความมั่นใจ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

        ภก.วีระชัย นลวชัย กล่าวต่อถึงผลที่ได้รับจากการดำเนินการกองคุณธรรมตาม 6 ข้อข้างต้น สรุปว่า บุคลากรพร้อมใจกันร่วมมือทำตามอัตลักษณ์และได้รับผลที่ดีขึ้น คือ 1) มีความสามัคคี ร้อยละ 87 (ก่อนทำ ร้อยละ 80) ตัวชี้วัด ที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองและของ อย. พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกกลุ่มงาน 2) มีวินัย ร้อยละ 90 (ก่อนทำ ร้อยละ 82) ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ บุคลากรมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน การเข้าประชุม การนัดหมาย รวมถึงมีความเกรงใจ หรือเคารพสิทธิผู้อื่น 3) มีใจอาสา ร้อยละ 86 (ก่อนทำ ร้อยละ 79) ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ มีจิตให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการด้วยหัวใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ  ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

           ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานกองคุณธรรม ทำให้กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคได้รับรางวัลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐหลายรางวัล เช่น รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ภาครัฐที่มีความโดดเด่นด้านการยกระดับพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยรับโล่รางวัลจากนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง/สำนักในส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข เพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลในหมวดหรือสาขานี้ รวมทั้งยังได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับกรม ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 รับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

          ภก.วีระชัย นลวชัย กล่าวต่อในตอนท้ายว่า กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค มีความภาคภูมิใจที่ได้พัฒนา        จนประกาศเป็นกองคุณธรรม ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีความพึงพอใจสูงสุด ด้วยกายบริการ วจีบริการ มโนบริการ ควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเอง และภาคภูมิใจในองค์กร มีความสุขในการทำงานภายใต้อัตลักษณ์ “สามัคคี มีวินัย ใจอาสา”