News Update - oryor.com 

News Update

อย. เผยการแก้ไข พรบ.ยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสุขภาพคนไทย

วันที่สร้าง : 20-12-2017

          กรณีมีบางองค์กรแสดงความคิดเห็นว่าการที่ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ลดสถานะประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตามอง เกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์ในการแก้ไขพระราชบัญญัติยา อย. ย้ำ ! ไม่มีการเอื้อประโยชน์ตามข้อสงสัยแต่อย่างใด

          นพ. วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่บางองค์กรได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการที่ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ประกาศปรับประเทศไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง ตามสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อาจมีความเกี่ยวโยงกับการเอื้อประโยชน์ให้ประเทศสหรัฐฯ นั้น  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ประเด็นทั้ง 2 เรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันแต่อย่างใด  ในการแก้ไขพระราชบัญญัติยา กระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ  เนื่องจากพระราชบัญญัติยาฉบับปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 มีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ทันสมัยและไม่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น เพื่อพัฒนาระบบยาของประเทศให้เข้มแข็ง เหมาะสมกับสถานการณ์สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้มีกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านกระบวนการทบทวนทะเบียนตำรับยา  เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 และกำหนดให้แจ้งข้อมูล สิทธิบัตร ในการขึ้นทะเบียนยา เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ  ทั้งนี้ การแก้ไขพระราชบัญญัติยานี้มิได้มีส่วนใดที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่มีข้อสงสัย และการที่จะแก้ไขบทบัญญัติใด ๆ ในพระราชบัญญัติยาจะต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน

          การที่ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากสถานะประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการสร้างเสริมเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดย อย. ได้เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้งได้จัดตั้งกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งมีหน่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ   ทำให้การบริการอนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ส่งเสริมให้สถานะของประเทศในสายตาของต่างชาติดีขึ้นในที่สุด เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย