News Update - oryor.com 

News Update

อย. แจงแก้ไข พรบ.ยาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุญาต

วันที่สร้าง : 25-12-2017

             อย. ชี้แจงการแก้ไข พรบ. ยาครั้งนี้ เพื่อให้บทบัญญัติ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับคำสั่ง คสช. ที่ ๗๗/๒๕๕๙  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต จึงยังไม่ได้นำประเด็นอื่น ๆ ที่มีผู้เสนอเพิ่มเติมมาพิจารณาร่วมด้วย

             นพ. วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่บางฝ่ายแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับประเด็นการตัดบทบัญญัติให้ผู้ยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาต้องแจ้งข้อมูลโครงสร้างราคายาตามที่ภาคประชาสังคมมีความคิดเห็น ออกไปจากร่างพระราชบัญญัติยา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงยานั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า  การดำเนินการเพื่อขอแก้ไขพระราชบัญญัติยาในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้พระราชบัญญัติยาสอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เนื่องจากในคำสั่ง คสช.ที่ 77/2559 มีบทบัญญัติ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์หลายประการที่ไม่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติยาฉบับปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากภาคส่วน   ต่าง ๆ มีผู้เสนอความเห็นขอแก้ไขพระราชบัญญัติยาในหลายประเด็นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำสั่ง คสช.ที่ 77/2559 รวมถึงประเด็นเรื่องการแจ้งโครงสร้างราคายาด้วย เรื่องดังกล่าวจึงมิได้นำมาพิจารณาในการแก้ไข พระราชบัญญัติยาในครั้งนี้

           อย่างไรก็ตาม การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติยายังคงอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง อย. ยินดีรับฟังข้อเสนอทุกด้าน  โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติใด ๆ ในพระราชบัญญัติยาจะต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค และช่วยเพิ่มการเข้าถึงยาได้จริง

          ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการใช้มาตรการที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้นอยู่แล้ว ได้แก่ กลไกการต่อรองราคายา และการจัดทำราคากลางของยา ทำให้ได้ยาราคาถูก และสามารถนำยาหลายชนิดเข้าอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ช่วยให้ประชาชนได้ใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่สมเหตุผล เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย