News Update - oryor.com 

News Update

ร่วมภูมิใจ อย. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น

วันที่สร้าง : 08-02-2018

          อย.เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จากนายกรัฐมนตรี โดยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นหน่วยงานระดับกรมเพียงกรมเดียวในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลในระดับ “ดีเด่น”

          ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดโครงการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน 5 มิติ คือ มิติการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด โดยพิจารณาประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ รวมทั้งให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้าน “มิติการเบิกจ่าย” ระดับดีเด่น จากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจาก อย.ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณภายใต้แนวนโยบายที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงหลักของประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า และประหยัดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ได้รับรางวัล คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนอย่างมีขั้นตอน โดยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างความรับผิดชอบ และสร้างกลไกเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ จนผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน และได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานจัดการด้านการเบิกจ่ายของ อย. ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ชี้วัดและกลไกการมีร่วม โดย อย.เป็นหน่วยงานระดับกรมเพียงกรมเดียวในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลในระดับ “ดีเด่น”

          “รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นแรงผลักดัน สร้างแรงจูงใจต่อความสำเร็จขององค์กร โดย อย.ตั้งเป้าหมายในการรักษาระดับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าระดับดีเด่น” เลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้าย