News Update - oryor.com 

News Update

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลการตรวจพิสูจน์อาหาร บริษัท ซีเครท ไวท์ จำกัด

วันที่สร้าง : 04-04-2018

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารชื่อ บริษัท ซีเครท ไวท์ จำกัด ณ เลขที่ 191/17 หมู่บ้านกัสโต้ ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางวิชาการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฎว่า ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์  ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30(3) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ ดังนี้

            ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โปร-สลิน วิตามินแขน-ขา หน้าเรียว สูตร 1 อย. 11-1-11054-1-0016 Lot : 006 วันที่ผลิต : 04/01/2017 วันหมดอายุ : 04/01/2019 ตรวจพบ Sibutramine , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปร-สลิน วิตามินแขน-ขา หน้าเรียว สูตร 1 อย.11-1-11054-1-0016 Lot: 004 วันที่ผลิต : 01/08/2016 วันหมดอายุ: 01/08/2018 ตรวจพบ Sibutramine , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคโรไลท์ วิตามินแขน-ขา หน้าเรียว DETOXY สูตร 4 อย. 11-1-11054-1-0026 Lot No.006 mfg:01/05/2016 Exp:01/05/2018 ตรวจพบ Orlistat และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอคอน vitamin เรียวสูตร SUPER DETOXY x 2 อย.74-2-03357-1-0139 Lot:001 วันที่ผลิต: 01/07/2016 วันหมดอายุ: 01/07/2018 ตรวจพบ Orlistat ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 รายการดังกล่าวตรวจพบยาแผนปัจจุบัน การกรพทำดังกล่าวเข้าข่ายจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1) โทษตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป