News Update - oryor.com 

News Update

รวมพลังครู อย.น้อย ติวเข้มกิจกรรมสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีของเด็ก ลดความเสี่ยงโรค NCDs

วันที่สร้าง : 19-04-2018

         อย. ลุยพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ผ่านโครงการ อย. น้อย เดินหน้าจัดอบรมเครือข่าย  แกนนำทั้งครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปสานต่อในโรงเรียน ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หวังให้นักเรียน อย. น้อย และชุมชน   มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม มีสุขภาพที่ดีในอนาคต

           นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าจากการที่สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และ    โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ไม่ออกกำลังกาย ทำให้เกิดการสะสมจนเกิดภาวะน้ำหนักเกิน และ โรคอื่น ๆ ตามมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญชองชาติ ควรมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี อย. จึงเร่งรณรงค์ผ่านโครงการ อย. น้อย ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว โดยมุ่งเน้นปลูกฝัง ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริโภคได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยง  ของการเกิดโรคในอนาคต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ โครงการ อย. น้อย ได้มุ่งขยายผลการนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ไปใช้ในโรงเรียน อย.น้อย โดยการจัดอบรม “การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs”ให้กับครู อย. น้อย ชุดใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวนรวมประมาณ 500 คน เพื่อนำไปสอนให้นักเรียนมีความรู้และมีพฤติกรรม การบริโภคอาหาร “อ่าน งด ลด ทำ” อย่างเหมาะสม และให้มีส่วนร่วม ในการเผยแพร่ความรู้ รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง โดยจัดอบรม 4 ครั้ง ใน 4 ภาค ซึ่งในครั้งที่ 1 จัดอบรมที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประมาณ 164 คน

           รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมนี้ จะสร้างความร่วมมือที่เป็นหนึ่ง สามารถขยายและพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักเรียน อย. น้อย และชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมปลอดภัย นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป