News Update - oryor.com 

News Update

อย. ส่งเสริมภาคธุรกิจ จัดใหญ่ เปิดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น พัฒนากฎระเบียบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัยสู่สากล

วันที่สร้าง : 26-04-2018

          อย. 4.0 ปฏิบัติงานเชิงรุก เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 5 ร่วมกับ Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น มุ่งหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้า เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างสองประเทศ พร้อมสร้างความเข้มแข็งในงานคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย อย. เน้นปฏิบัติงานเชิงรุกในทุกด้านทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นั้น ล่าสุดในวันที่ 26 เมษายน 2561 อย. จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซา กรุงเทพ ด้วยความร่วมมือกับ Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการยาและเครื่องมือแพทย์ที่มาจากประเทศไทยและญี่ปุ่น รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ อย. และเจ้าหน้าที่ PMDA โดยมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ โดยทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยเข้าใจกฎระเบียบ และสามารถขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จนสามารถส่งออกยาและเครื่องมือแพทย์ไปยังประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น จนท้ายที่สุดส่งผลให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทย

           เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ภายในการประชุมดังกล่าว ยังจัดให้มีการออกบูธของผู้ประกอบการทั้งด้านยาและเครื่องมือแพทย์ เพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ และความพิเศษของการจัดประชุมครั้งนี้ คือ การเฉลิมฉลองความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง อย. และกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561  นอกจากนี้ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ยังจัดให้มีการประชุมภายในระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อย. และหน่วยงาน Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำกับดูแลยาและเครื่องมือแพทย์ รวมถึงช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง อย. และ PMDA พร้อมกับหารือความร่วมมือการสนับสนุนด้านวิชาการของทั้งสองประเทศ
ในอนาคต ซึ่งคาดว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่จะร่วมมือทำธุรกิจด้วยกัน