News Update - oryor.com 

News Update

ผนึกกำลังแกนนำ อย.น้อย ภาคเหนือ เร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม

วันที่สร้าง : 26-04-2018

          อย. เร่งนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ  เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างฐานเยาวชนที่เข้มแข็ง ส่งต่อความรู้สู่ครอบครัว และชุมชนเดินสายทุกภาคสร้างความเข้าใจรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่กลุ่มครูแกนนำ อย.น้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยครั้งนี้ เป็นคิวเขตภาคเหนือ หวังให้ครูแกนนำ อย. น้อย มีความเข้าใจเนื้อหา สามารถนำไปสอนนักเรียนต่อในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวร่วมช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

          เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เปิดเผยว่า จากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ซึ่งนอกจากการกำกับและตรวจสอบด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เลือกซื้อและบริโภคได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทันโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง ซึ่งโครงการ อย. น้อย เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่ อย. สร้างขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน โดยกิจกรรมที่นักเรียน อย. น้อย ดำเนินการ เช่น การตรวจสอบฉลากและภาชนะบรรจุ การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ทั้งในโรงอาหารและร้านค้ารอบ ๆ โรงเรียน หากพบว่ามีสารปนเปื้อนจะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปรับปรุง รวมทั้งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนรอบโรงเรียนอีกด้วย

          ทั้งนี้ในปัจจุบันเกิดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวานและโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย. เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังความรู้ในการบริโภคอาหารตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการผ่านโครงการ อย. น้อย   โดยการจัดอบรม “การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs” ให้กับครู อย. น้อยชุดใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำไปสอนให้นักเรียน มีความรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การแนะนำการสอนของคณะครูแกนนำ ให้ปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านสุขภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนสามารถ นำไปเผยแพร่ต่อให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมตระหนักและมีความรู้ในการบริโภคอาหารอย่างถูกต้องปลอดภัย การจัดอบรมนี้แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ใน 4 ภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรมในพื้นที่ภาคเหนือ จัดอบรมระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 120 คน

          เภสัชกรวีระชัย นลวชัย กล่าวต่อไปว่า การอบรมครั้งนี้ อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูแกนนำ อย. น้อยจะสามารถนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเยาวชนไทยจะมีความรู้และมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถบอกต่อไปยังผู้ปกครอง สังคมรอบข้าง ให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป