News Update - oryor.com 

News Update

ปั้น “สายสืบ อย. น้อย” ช่วยตรวจสอบ แจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณาผิดกฎหมาย

วันที่สร้าง : 04-05-2018

          พร้อมเดินหน้าพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน จัดอบรมเครือข่ายแกนนำ ทั้งครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารมาอบรมให้กลุ่มครูแกนนำ นำไปสานต่อในโรงเรียน ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ช่วยกันรณรงค์ผ่านโครงการ อย.น้อย หวังให้นักเรียนและชุมชน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมปลอดภัย

          นพ. วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ) ได้ดำเนินโครงการ อย. น้อย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว ซึ่ง อย. น้อย เป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้น    เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียน อย. น้อย เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2551 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 55.49 และจากการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย อย่างต่อเนื่อง พบว่าพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของนักเรียน อย.น้อย เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 79.06 ในปี 2559 นับว่านักเรียน อย. น้อย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพดีขึ้น  อย่างเห็นได้ชัด สำหรับในปีนี้ อย. มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน อย.น้อย ให้เป็น สายสืบ อย.น้อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ โดยหากพบโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน อย. 1556 , อีเมล์ [email protected], Line : FDAthai , ORYOR Smart Application, เว็บไซต์ www.oryor.com

          ทั้งนี้ อย. ยังคงเดินหน้ารณรงค์ในกลุ่มนักเรียน อย. น้อย เพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวานและโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2560 โดย อย. ได้เริ่มนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย จำนวน 441 โรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียน อย. น้อย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีขึ้นร้อยละ 84.2 โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 16.5 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย. จึงมุ่งที่จะขยายผลโครงการ อย.น้อย นำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ไปใช้ในโรงเรียน อย.น้อย ต่อไป    โดยการจัดอบรม “การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs” ชี้แจงรายละเอียดการใช้สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวให้แก่ครูแกนนำ อย. น้อย ชุดใหม่ เพื่อนำไปสอนนักเรียน รวมถึงขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่าย   อื่น ๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำไปเผยแพร่และช่วยปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้บริโภคที่สามารถปกป้องตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถคุ้มครองความปลอดภัยของผู้อื่นได้ โดยเฉพาะการเลือกซื้อเลือกใช้        ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 130 คน

เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันมีโรงเรียน อย. น้อย ทั้งสิ้น 13,814 โรงเรียน และมีสมาชิกนับ   ล้านคนทั่วประเทศ โดยหมุนเวียนแต่ละปีประมาณ 350,000 คน นักเรียน อย. น้อย จะเป็นเครือข่ายที่ทรงพลังในการช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง ให้ขยายผลไปทั่วประเทศ ซึ่งจะสร้างเสริมให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต