News Update - oryor.com 

News Update

เภสัช สสจ. รับลูกตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศ

วันที่สร้าง : 06-05-2018

          อย. หารือร่วมผู้แทนกลุ่มเภสัช สสจ. เข้มการตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง พบไม่ตรงตามจดแจ้ง หรือไม่ได้มาตรฐาน ส่ง อย. เพิกถอนทันที พร้อมจัดทีมเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งแหล่งผลิตและจำหน่าย     เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชน และสร้างเครือข่ายในพื้นที่คอยเป็นหูเป็นตาร่วมกำจัดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย

            วันนี้ (4 พ.ค. 61) นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนเภสัชสาธารณสุขจังหวัดถึงมาตรการที่จะคุมเข้มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ ปลอดภัยกับผู้บริโภค ซึ่งจากการที่ อย. ได้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยจะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายในเดือนมิถุนายน 2561 เกี่ยวกับการตรวจสุขลักษณะของสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตจากสถานที่นั้น ๆ ซึ่งทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เห็นชอบกับมาตรการ และจะดำเนินการออกตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางทุกแห่งในพื้นที่ภายในเวลา 3 เดือนหลังประกาศฯ มีผลใช้บังคับ หากตรวจไม่พบสถานที่ผลิตตามที่ได้มาขอจดแจ้งไว้จะส่งเรื่องให้ อย. ดำเนินการเพิกถอนเลขจดแจ้ง รวมไปถึงหากพบสถานที่ผลิตนั้นไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จึงขอแจ้งมายังผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกราย หากไม่ประสงค์ที่จะผลิตเครื่องสำอางตามที่จดแจ้งไว้ ขอให้มายกเลิกเลขจดแจ้งโดยเร็ว

           นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งจะร่วมกันดำเนินการออกตรวจสอบกวาดล้างผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ทั้งสถานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ลีนและเมจิกสกิน หากพบยังคงมีการจำหน่ายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

           รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า มาตรการสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะดำเนินการ คือ การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ทั้งโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ อสม. อย.น้อย        องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมเฝ้าระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งการโฆษณา            ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบคุ้มครองผู้บริโภค