News Update - oryor.com 

News Update

อย. ชวนสมาชิก อย.น้อย กว่าหมื่นโรงเรียน เป็น “สายสืบ อย. น้อย” ร่วมตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

วันที่สร้าง : 08-05-2018

          อย. ชวน “สายสืบ อย. น้อย” ร่วมตรวจสอบ แจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เพิ่มพลังเยาวชนทางโซเชียล พร้อมเดินหน้าพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน จัดอบรมเครือข่ายแกนนำ ทั้งครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตภาคใต้ เพื่อนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารมาอบรมให้กลุ่มครูแกนนำ นำไปสานต่อในโรงเรียน ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หวังให้นักเรียนและชุมชน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมปลอดภัย

          นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ) ได้ดำเนินโครงการ อย. น้อย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว ซึ่ง อย. น้อย เป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ปัจจุบันมีโรงเรียน อย. น้อย ทั้งสิ้น 13,814 โรงเรียน และมีสมาชิกนับล้านคนทั่วประเทศ โดยหมุนเวียนแต่ละปีประมาณ 350,000 คน อย.เล็งเห็นว่า นักเรียน อย. น้อย เป็นพลังที่สำคัญในการช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ที่มักโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงผ่านสื่อออนไลน์ จึงชวนสมาชิก อย.น้อย ร่วมเป็น “สายสืบ   อย. น้อย” ร่วมปฏิบัติการเชิงรุกบนโลกโซเชียล ช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะ     ไม่ปลอดภัย ให้แจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน อย. 1556 , อีเมล์ [email protected], Line : FDAthai , ORYOR Smart Application, เว็บไซต์ www.oryor.com

          ทั้งนี้ อย. ยังคงเดินหน้ารณรงค์ในกลุ่มนักเรียน อย. น้อย เพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวานและโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย. จึงมุ่งที่จะขยายผลโครงการ อย.น้อย นำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการจัดอบรม “การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs” ชี้แจงรายละเอียดการใช้สื่อการเรียนการสอนให้แก่ครูแกนนำ อย. น้อย ชุดใหม่ เพื่อนำไปสอนนักเรียน รวมถึงขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำไปเผยแพร่และช่วยปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้บริโภคที่สามารถปกป้องตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถคุ้มครองความปลอดภัยของผู้อื่นได้ โดยเฉพาะการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรมในพื้นที่ภาคใต้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีจำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 100 คน

          รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย.น้อยจะเป็นเครือข่ายที่ทรงพลังในการช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง ให้ขยายผลไปทั่วประเทศ ซึ่งจะสร้างเสริมให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต