News Update - oryor.com 

News Update

เผยโฉม 14 โรงเรียน เครือข่าย อย. น้อย ผลงานเป็นเลิศ พัฒนาพฤติกรรมบริโภคอาหาร

วันที่สร้าง : 01-06-2018

อย. มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นในการขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)          ในงาน “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม ขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่าย อย.น้อย ที่สนับสนุนและร่วมมือกับ อย. ในการดำเนินงาน ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ของประชาชน

          นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และมะเร็ง เพิ่มขึ้น   อย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม มากเกินความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดการสะสมจนเกิดภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอื่น ๆ ตามมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพของคนไทย จึงได้เร่งนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน ผ่านโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่ อย. สร้างขึ้น ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว โดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างความรู้ จิตสำนึกในการเลือกบริโภคอาหาร ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริโภคได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาพดี สร้างรากฐานเยาวชนที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งส่งต่อความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคต

          ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา อย. ทำงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย เพื่อขยายผลการนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ในโรงเรียน อย.น้อย และโรงเรียนเครือข่ายอื่น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง     ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และในปี พ.ศ.2561 ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ ส่งผลงานการขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม ช่วงเดือนเมษายน 2560 – มีนาคม 2561 มายัง อย. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน อย. น้อย ให้มีความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยมีโรงเรียนที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก                     จ.พิษณุโลก

2.โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก                 จ.บึงกาฬ

3.โรงเรียนดารุสสาลาม                                            จ.นราธิวาส

4.โรงเรียนนาสาร                                                   จ.สุราษฎร์ธานี

5.โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย                                   จ.สมุทรสาคร

6.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                                    จ.เชียงใหม่

7.โรงเรียนปากพนัง                                                จ.นครศรีธรรมราช

8.โรงเรียนนครไตรตรึงษ์                                           จ.กำแพงเพชร

9.โรงเรียนมัญจาศึกษา                                            จ.ขอนแก่น

10.โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง                                    จ.นครราชสีมา

11.โรงเรียนเลยพิทยาคม                                          จ.เลย

12.โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์                        จ.ร้อยเอ็ด

13.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์                                 จ.กาฬสินธุ์

14.โรงเรียนบ้านหนองปรือ                                       จ.สระแก้ว

          ทั้ง 14 โรงเรียน ได้มีการนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 แผน ได้แก่ สุขภาพในอนาคต, อ่านฉลากซักนิด พิชิตสุขภาพดี, ฉลาดบริโภค  โรคไม่ถามหา, บริโภคอย่างนี้สิ ดีต่อสุขภาพ และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 แผน ได้แก่ ลูกเต๋าแสนกล และช้อปปิ้ง ฉลาดคิด ไปขยายผลในโรงเรียนต่าง ๆ ได้มากถึง 162 โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อให้ความรู้ แก่สามเณร และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย ตลอดจนมีการเผยแพร่ความรู้ไปในกลุ่มผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงทำให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยในวันนี้ (1 มิถุนายน 2561) อย. ได้จัดพิธี มอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. เพื่อเป็นขวัญ  และกำลังใจให้กับเครือข่าย อย.น้อย ที่สนับสนุนและร่วมมือกับ อย. ในการดำเนินงาน ทุ่มเท ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาพฤติกรรม   การบริโภคอาหารของประชาชน

          รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูแกนนำ อย. น้อย จะสามารถนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เยาวชนไทยจะมีความรู้และมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถบอกต่อไปยังผู้ปกครอง สังคมรอบข้าง ให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป