News Update - oryor.com 

News Update

เตือน ผู้ประกอบการรีบแจ้งยืนยันดำเนินกิจการเครื่องสำอาง ด่วน!! ก่อนถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง

วันที่สร้าง : 13-06-2018

           อย. แจ้ง ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง รีบแจ้งยืนยันการดำเนินกิจการกับ อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง หากไม่ยืนยัน จะถือว่าไม่ประสงค์ดำเนินกิจการต่อ  อย.จะมีมาตรการเพิกถอนใบรับจดแจ้งต่อไป แนะผู้ประกอบการเครื่องสำอางศึกษากฎระเบียบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางกฎหมายทันที

           เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง เพื่อเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้สถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นผลทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าวทันทีเพื่อใช้ประกอบการยื่นจดแจ้งเครื่องสำอาง ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับจดแจ้งก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ต้องยืนยันตัวตนว่ามีความประสงค์จะดำเนินกิจการต่อ โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) จะส่งหนังสือลงทะเบียนไปยังผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกแห่ง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกรายเร่งดำเนินการยืนยันตัวตนในการดำเนินกิจการกับ อย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางของตน หากไม่แจ้งยืนยันตัวตนภายใน 45 วัน หลังได้รับหนังสือลงทะเบียนดังกล่าว  อย. จะมีมาตรการในการเพิกถอนใบรับแจ้งต่อไป ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับจดแจ้งอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฯ หรือมิได้มีการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ณ สถานที่ที่ได้แจ้งไว้ จะต้องมาแจ้งเลิกการประกอบกิจการและขอยกเลิกใบรับจดแจ้งทั้งหมดโดยเร็ว เพราะหากต่อมาตรวจพบว่ายังดำเนินกิจการอยู่ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จึงขอเตือนผู้ประกอบการทุกรายต้องดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลผ่าน ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (Consultation e-Service) เว็บไซต์ www.thaifda.org/econsult หรือหากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง สามารถเข้าดูตัวอย่างจดหมายขอยกเลิก   ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ได้ที่ เว็บไซต์ อย.www.fda.moph.go.th เลือก “เครื่องสำอาง” และคลิก “การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง” จากนั้นเลือก “ตัวอย่างจดหมายขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง”